مرکز اینترنت اشیا ایران » فصلنامه اینترنت اشیا » مجلات مرتبط » داخلی

مجلات مرتبط داخلی

مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات
مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد
دوره تخصصی هوش مصنوعی
دوره تخصصی هوش مصنوعی
8 تا 10 تیر ماه 1401