صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 451
شنبه, 07 اسفند 1395 ساعت 14:48

اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي در اﺷﯿﺎء ﻣﺠﺎزي (ﻣﻮرد ﮐﺎوي :ﺑﻠﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‌های اتوبوشرانی بین شهری تهران)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اطلاعات تکميلي

  • نام نویسندگان: وﺣﯿﺪ آﻗﺎﺳﯽ زاده ﺷﻌﺮﺑﺎف
  • چکیده شامل:

    اﯾﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ، ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺎي درون ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺎي درون اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﺷﯿﺎء ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ » ﻓﻀﺎي اﺷﯿﺎء ﻣﺠﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﯿﺎء در واﻗﻊ اﺷﯿﺎء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ،« ﻫﺎ ﻗﺎﻟﺐ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺘﺎب ﻫﺎ، ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ، ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه. اﯾﻦ اﺷﯿﺎء داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ » دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  « ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ روش ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ، ﺳﺎزي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﮔﺮا ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ »ﻧﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ « ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر روﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﯽ ﻣﺠﺎزي ﺑﻠﯿﻂ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. 

  • محل نشر: پیام نور- مرکز شمیرانات
  • سال انتشار: جمعه, 12 خرداد 1391
  • دانشگاه: پیام نور- مرکز شمیرانات
  • مقطع: کارشناسی ارشد
خواندن 786 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 07 اسفند 1395 ساعت 15:01

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: Office[at]IoTiran.com
ایمیل دبیر مرکز: Info[at]IoTiran.com
ارتباط تلگرامی:@iotrcadmin
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

Iran presidential 90 90  satba 90 90  modiriat sanati 90 90  zand 90 90  lorestan 90 90  yazd 90 90  shahr bank 90 90  AVA 90 90  civilica 90 90  Hamrasta 90 90 linkap white 300 300TADBIR