بوت کمپ اینترنت اشیا

 

 

              بوت کمپ اینترنت اشیا 99

            بوت کمپ هوشمندسازی دانش آموزی99
IoT BC 99 7 done       photo 2020 06 25 16 38 15
         

 

                      بوت کمپ اینترنت اشیا 98      

     

 

               بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان 

 برگزاری بوت کمپ اینترنت اشیا تهران 98        bootcamp golestan poster1