بوت کمپ اینترنت اشیا

 

 

              بوت کمپ اینترنت اشیا 99

            بوت کمپ هوشمندسازی دانش آموزی99
IoT BC 99 7 done       photo 2020 06 25 16 38 15
         

 

                      بوت کمپ اینترنت اشیا 98      

     

 

               بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان 

 برگزاری بوت کمپ اینترنت اشیا تهران 98        bootcamp golestan poster1
هیچ داده ای یافت نشد