مرکز اینترنت اشیا ایران » درباره ما » معرفی مرکز

معرفی مرکز تحقیقات دانش بنیان اینترنت اشیا

معرفی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

 با شروع موج جدید پیشرفت های علمی در دنیا، فناوری های هوشمندسازی به طور چشم گیری در حال رشد و توسعه هستند. از مهم ترین مباحث روز دنیا در زمینه هوشمندسازی معماری اینترنت اشیا است که در مدت کوتاهی مورد توجه اکثر نهادهای علمی دنیا قرار گرفته و به رتبه های نخست تحقیقاتی صعود کرده است.

متناسب با بند (د) ماده 16 فصل دوم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز تبصره 23 پیشنویس لایحه پیشنهادي برنامه ششم توسعه، در زمینه توسعه مراکز پژوهشی و دانش بنیان و نیز تصمیمات مدیران کشوری در زمینه رشد همزمان فناوری ایران با کشورهای توسعه یافته، نیاز است تا تحقیقات و پژوهش در بخش های و رشته های مختلف علمی در سطح ملی و بین المللی ارتقا یافته و با کشورهای برتر علمی در دنیا همسان گردد.

بر این اساس مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، با همکاری جمعی از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های معتبر کشور به منظور تحقیق و پژوهش سازمان یافته در زمینه این فناوری در کشور ایجاد گردیده است. ایجاد بستر مناسب تحقیقاتی و نیز فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز پژوهش، کارکرد اصلی این مرکز می باشد که با عنایت به لطف پروردگار و همت اعضای مرکز امکان پذیر خواهد گردید.

دبیر مرکز