صفحه اصلی |     جستجوی پیشرفته  |     درباره ما  |     تماس با ما  |     راهنمای کاربران
چهارشنبه, 16 مرداد 2638 ساعت 08:01

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮیی ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﺠﺎزی ﻣﺒتنی ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اطلاعات تکميلي

 • نام نویسندگان: ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮي
 • ناشر: دانشگاه پیام نور
 • چکیده شامل:

  ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺷﻜﻮﻓﺎیی ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از اﺷﻴﺎ، ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬمی از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری از اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزی و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻊ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﻚ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠفی ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺖ وب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روش ﻫﺎ دارای ﻣﻌﺎﻳبی از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ واﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎز ي ﻧﺎم ﺑﺮد.از اﻳﻦ رو در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ ي از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺮدازش اﺑﺮ ي ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎز ي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﻢ .اﻓﺰودن روﻳﻜﺮد ﺳﺮوﻳ ﺲﮔﺮا ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ دﻳ ﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳ ﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻳﺪه »اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از اﺷﻴﺎ « ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ ي از ﺳﻴ ﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎد ي ﺣﺠﻢ ﭘﺮدازش را از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮوﻳ ﺲدﻫﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳ ﺖﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و در ﻧﺘﻴ ﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﻲ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد

   

 • محل نشر: دانشگاه پیام نور
 • سال انتشار: پنج شنبه, 05 بهمن 1391
 • دانشگاه: پیام نور
 • مقطع: کارشناسی ارشد
خواندن 707 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 12:48

ما را دنبال کنید

  تلگرام مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران اینستاگرام مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران لینکداین مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران آپارات مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران   گوگل پلاس مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران فیس بوک مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران   

ارتباط با ما

راه­ های ارتباطی  :
ایمیل دبیرخانه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ایمیل دبیر مرکز: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره ارتباط تلگرامی: 09398511137
تلفن: 77199154-021
فکس: 77274337-021

تفاهم نامه ها

satba logo           دانشگاه لرستان             hamrasta         دانشگاه زند شیراز            logo