×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 451
07 اسفند 1395

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮیی ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﺠﺎزی ﻣﺒتنی ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اطلاعات تکميلي

  • نام نویسندگان: ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮي
  • چکیده شامل:

    ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺷﻜﻮﻓﺎیی ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از اﺷﻴﺎ، ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬمی از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری از اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزی و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻊ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﻚ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠفی ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺖ وب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روش ﻫﺎ دارای ﻣﻌﺎﻳبی از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ واﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎز ي ﻧﺎم ﺑﺮد.از اﻳﻦ رو در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ ي از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺮدازش اﺑﺮ ي ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎز ي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﻢ .اﻓﺰودن روﻳﻜﺮد ﺳﺮوﻳ ﺲﮔﺮا ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺷﻴﺎ ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ دﻳ ﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳ ﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻳﺪه »اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از اﺷﻴﺎ « ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ ي از ﺳﻴ ﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎد ي ﺣﺠﻢ ﭘﺮدازش را از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮوﻳ ﺲدﻫﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳ ﺖﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و در ﻧﺘﻴ ﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﻲ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد

     

  • محل نشر: دانشگاه پیام نور
  • سال انتشار: %ق ظ، %05 %041 %1391
  • دانشگاه: پیام نور
  • مقطع: کارشناسی ارشد
خواندن 373 دفعه آخرین ویرایش در %ق ظ، %05 %350 %1396 ساعت %11:%فروردين

ما را دنبال کنید

  تلگرام مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران اینستاگرام مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران لینکداین مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران آپارات مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران   گوگل پلاس مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران فیس بوک مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران   

ارتباط با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید از طریق
راه­ های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید :
ایمیل دبیرخانه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ایمیل دبیر مرکز: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره ارتباط تلگرامی: 09398511137

گواهینامه ها

logo-samandehi